Färsk uppsats: Bloggarna är trovärdiga opinonsbildare – och därmed intressanta för PR-kommunikatörerna


I inlägget “Nyckeln till blogg-PR är ömsesidig öppenhet” på Bisonblogg fick jag nys om den färska uppsatsen: “Marknadsföring via personliga bloggar- trovärdigt och styrbart?”. Uppsatsen skrevs av Sara Borg Sandra Branthammer Kristofer Olsson och behandlar ämnet marknadsföring via personliga bloggar. Den bygger på en studie som genomfördes höstterminen 2006 och framlades vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Syftet med uppsatsen var “att studera vilka faktorer som gör bloggen trovärdig utifrån ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv”.

– Vi vill dessutom undersöka om bloggen har ökat möjligheten till att styra word of mouth. Baserat på detta vill vi se om bloggen kan vara både trovärdig och öka möjligheten till att styra word of mouth, skriver författarna i inledningen av uppsatsen, där även följande analys görs:

– Vår analys visar att bloggen ses som trovärdig då det är ett uttryck för word of mouth. Bloggens trovärdighet kan påverkas ytterligare positivt i och med en ökad sannolikhet för identifikation för mottagaren, samt av öppenhet. Detta förstärks av bloggarnas roll som opinionsledare samt av mediet i sig. Slutsatserna kring bloggens styrbarhet visar att företag sammantaget torde ha möjlighet till ökad påverkan över det kommunicerade budskapet. Det är således möjligt för bloggen att vara trovärdig och även kunna påverkas av företag i marknadsföringsföringssyfte. Nyckelfaktorn är ömsesidig öppenhet.

Personligen anser jag att det är upp till varje enskild konsument av information att själv kritisk granska den som producerat informationen för att på så sätt skapa sig en uppfattning om huruvida producenten (den som producerat informationen) är trovärdig eller inte. Här krävs att konsumenten tar hänsyn till en mängd faktorer som exempelvis syftet med informationen. Enligt min mening så är det, i detta fall, tämligen irrelevant huruvida det är en bloggare eller en traditionell journalist som producerat informationen.

Ladda ner uppsatsen här: uppsatsen.pdf